Inspectoratul Teritorial de Munca CARAS-SEVERIN

Regulament de organizare și funcționare

Anexa nr.2 la Ordinul ministrului Muncii și Justiției Sociale
nr.1095/22.02.2018

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ CARAȘ-SEVERIN

CAPITOLUL I.DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.Inspectoratul Teritorial de Muncă, denumit în continuare Inspectorat, este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii în cadrul căruia inspectorii de muncă exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor.

Art.2.Inspectoratul este organizat și funcționează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, dispune de capacitate funcţională, administrativă şi de gestiune a resurselor umane şi financiare.

Art.3.Inspectoratul are sediul, de regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ şi organizează cu acordul Inspecţiei Muncii puncte de lucru în această localitate şi/sau în alte localităţi din judeţ.

Art.4.Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori și entități juridice.

Art.5.Activitatea Inspectoratului este îndrumată şi controlată de către Inspecţia Muncii.

Art.6.Inspectorul șef este subordonat ierarhic inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, iar inspectorii șefi adjuncți sunt subordonați ierarhic inspectorului șef.

Art.7.Inspectorul general de stat al Inspecției Muncii aprobă extinderea limitelor de competenţă ale inspectorului șef.

Art.8.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media, putând furniza, la cererea acestora, date şi informaţii, în limitele sale de competenţă, potrivit prevederilor legale, cu înştiinţarea ulterioară a Inspecţiei Muncii;

(2) Pentru elucidarea unor probleme tehnice, Inspectoratul poate solicita sprijinul unor specialişti din unităţile de producţie, cercetare, proiectare şi din alte instituţii publice ale statului, cu înștiințarea ulterioară a Inspecției Muncii.

Art.9.

(1) Inspectoratul, prin personalul propriu, poate să presteze servicii și să furnizeze date/informații contra cost, în condiţiile legii.

(2) Contravaloarea prestaţiilor prevăzute la alin.1 se stabilește prin ordin al Ministrului Muncii și Justiției Sociale, se suportă de beneficiarii acestora şi constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 10.

(1) În cadrul Inspectoratului se constituie Consiliul Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentanţi ai compartimentelor cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului, desemnați prin decizia inspectorului șef, și din reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel naţional, astfel cum au fost desemnați de către acestea.

(2) Consiliul Consultativ Tripartit prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuții:

 • asigură realizarea dialogului social la nivelul Inspectoratului;
 • analizează problemele de interes comun identificate în aplicarea prevederilor legislaţiei din domeniul de competenţă al Inspectoratului și face propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul de competență ;
 • analizează aspectele care privesc încălcarea legislaţiei muncii atât de către angajatori cât şi de salariaţi și formulează propuneri cu privire la măsurile legale în vederea soluționării acestora;
 • propune linii de acţiune prin care angajatorii să fie informaţi şi determinaţi să ia măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, prin crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos, dezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale;
 • identifică şi analizează domeniile de activitate în care angajatorii sunt susceptibili de a utiliza muncă nedeclarată şi formulează propuneri pentru diminuarea acestui fenomen.

(3) Modul de funcționare a Consiliului Consultativ Tripartit din cadrul Inspectoratului se stabilește prin decizia inspectorului șef.

(4) Concluziile întâlnirilor Consiliului Consultativ Tripartit vor fi comunicate operativ, în scris, inspectorului general de stat al Inspecției Muncii.

 

CAPITOLUL II.ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSPECTORATULUI

Art.11.

(1) Inspectoratul este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii.

(2) Atribuţiile generale şi specifice din domeniile de competenţă ale Inspectoratului, prevăzute în actele normative menționate la alin. (1) se completează cu atribuțiile prevăzute în prezentul Regulament.

Art.12.Inspectoratul este condus de un inspector şef, care în exercitarea atribuţiilor de conducere are în subordine doi inspectori şefi adjuncţi.

Art.13.

(1) Inspectorul şef, inspectorul şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă şi inspectorul şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și supravegherii pieței produselor sunt numiţi prin ordin al Ministrului Muncii şi Justiției Sociale, în condiţiile legii.

(2) În cazul în care în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă funcţia publică de conducere de inspector-şef şi/sau de inspector-şef adjunct este vacantă sau temporar vacantă, până la ocuparea temporară sau definitivă, în condiţiile legii, inspectorul general de stat poate delega atribuţiile, în condiţiile legii.

(3) Inspectorul-şef este subordonat ierarhic inspectorului general de stat, iar inspectorii-şefi adjuncţi sunt subordonaţi ierarhic inspectorului-şef.

(4) În perioadele în care inspectorul-şef se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegaţie sau lipseşte din alte motive, în condiţiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul-şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sau inspectorul-şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-şef.

(5) În perioadele în care inspectorul-şef şi inspectorii-şefi adjuncţi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), atribuţiile inspectorului-şef se deleagă unui funcţionar public din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-şef.

Art.14.

(1) Structura organizatorică a Inspectoratului, aprobată prin ordin al Ministrului Muncii şi Justiției Sociale, prevede că:

(2) Inspectorul șef are în subordine:

I. Inspectorul șef adjunct care coordonează activitatea în domeniul relaţiilor de muncă, în subordinea căruia funcționează:

 • Compartimentul control relaţii de muncă;
 • Compartimentul contracte colective de muncă și monitorizare relații de muncă;
 • Compartimentul control muncă nedeclarată.

II. Inspectorul șef adjunct care coordonează activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și supravegherii pieței produselor, în subordinea căruia funcționează:

 • Compartimentul control securitate şi sănătate în muncă;
 • Compartimentul supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

III. Compartimentele de specialitate:

 • Compartimentul audit intern;
 • Compartimentul economic, resurse umane, administrativ și informatică;
 • Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul;
 • Compartimentul legislaţie, contencios administrativ.

(3) Prin excepție, la Inspectoratul Teritorial de Muncă București, în subordinea directă a inspectorului şef funcționează compartimentul Control muncă nedeclarată și compartimentul Contracte colective de muncă și monitorizare relații de muncă.

Art.15.Inspectorul şef stabilește atribuţii salariaţilor Inspectoratului, în condiţiile legii.

Art.16.Activitatea Inspectoratului teritorial de muncă se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative în vigoare, precum şi în baza Programului cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului, elaborat în baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii.

Art.17.

(1) Activitatea de control a Inspectoratului Teritorial de Muncă se face în baza Planului anual de control şi a Graficului lunar de control al inspectorilor de muncă. Aceste documente vor fi avizate de inspectorul şef adjunct în domeniu de competență şi vor fi aprobate de inspectorul şef.

(2) Planul anual de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, precum şi fondul de timp necesar estimat în cadrul anului calendaristic şi se elaborează în termen de 15 zile de la aprobarea Programului cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului Teritorial de Muncă.

(3) Graficul lunar de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, fondul de timp necesar estimat, precum şi inspectorii de muncă care vor efectua controlul. Graficul lunar de control se elaborează la încheierea lunii în curs pentru luna următoare;

(4) Trimestrial, Inspectoratul organizează, pe sectoare de activitate, acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor.

(5) Concluziile acțiunilor de informare organizate de inspectorate vor fi comunicate operativ, în scris, inspectorului general de stat al Inspecției Muncii.

Art.18.

(1) În realizarea activităţii de control vor fi utilizate analizele, metodele, procedurile, metodologiile, ghidurile sau instrumentele specifice de lucru în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor.

(2) La stabilirea tipului şi frecvenţei controlului, precum şi a numărului de inspectori de muncă care vor participa la control se vor avea în vedere următoarele elemente: mărimea şi volumul de activitate desfăşurat de unitate, nivelul de risc al activităţilor, evoluţia indicatorilor specifici în domeniul de competenţă și rezultatele obținute din analiza informațiilor cuprinse în bazele de date ale instituției;

(3) Campaniile şi acţiunile tematice organizate de Inspecţia Muncii la nivel naţional au caracter prioritar pentru Inspectorat.

Art.19.Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă se desfăşoară în zilele lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind zilele de repaus săptămânal şi de sărbători legale. Excepţie fac inspectorii de muncă care au repartizate în control unităţi cu foc continuu, care cercetează evenimentele, precum şi cei care desfăşoară activităţi prevăzute în afara orelor de program în cadrul campaniilor, controalelor inopinate, acţiunilor tematice. Orele lucrate suplimentar se compensează prin ore libere plătite sau, după caz, vor fi plătite conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL III.CONDUCEREA PE NIVELURI IERARHICE A INSPECTORATULUI

Art.20.Atribuțiile inspectorului şef, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.488/2017, se completează cu următoarele:

1) organizează, coordonează, îndrumă, controlează, răspunde și informează operativ inspectorul general de stat al Inspecției Muncii de activitatea Inspectoratului;

2) organizează, în calitate de președinte, activitatea Consiliului Consultativ Tripartit din cadrul Inspectoratului;

3) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Inspectoratului;

4) asigură desfăşurarea activităţii curente şi de perspectivă a Inspectoratului, având în vedere dispozițiile și deciziile inspectorului general de stat al Inspecției Muncii;

5) informează operativ, în scris, inspectorul general de stat al Inspecției Muncii cu privire la concluziile întâlnirilor Consiliului Consultativ Tripartit;

6) informează operativ, în scris, inspectorul general de stat al Inspecției Muncii cu privire la constatările rezultate ca urmare a acțiunilor de informare organizate trimestrial de Inspectorat;

7) semnează toate actele de procedură în litigiile în care Inspectoratul este parte;

8) informează , în scris, inspectorul general de stat al Inspecției Muncii cu privire la litigiile în care Inspectoratul este parte, altele decât cele care au ca obiect contestațiile proceselor verbale de control și proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

9) aprobă sau propune, după caz, încadrarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul Inspectoratului teritorial de muncă, în condiţiile legii;

10) stabilește, urmărește realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat/numit în funcție, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă şi informează periodic inspectorul general de stat al Inspecției Muncii cu privire la neconformitățile identificate;

11) reprezintă Inspectoratul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorități, cu persoanele fizice şi juridice, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu alte organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media;

12) informează operativ, în scris, inspectorul general de stat al Inspecției Muncii cu privire la colaborările cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media;

13) participă la ședințele Colegiului Inspecției Muncii la solicitarea inspectorului general de stat al Inspecției Muncii;

14) asigură îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale;

15) respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terțiari de credite;

16) angajează şi utilizează fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

17) respectă prevederile legale referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Inspectoratului şi a celor provenite de la inspectorul general de stat, Inspecţia Muncii şi de la angajatori;

18) încheie acte juridice, în condițiile legii, în numele şi pe seama Inspectoratului, conform competenţelor sale;

19) prezintă inspectorului general de stat al Inspecției Muncii situaţia economico-financiară a Inspectoratului, modul de realizare a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;

20) aprobă procedurile operaționale, elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

21) stabilește şi ia măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, pentru cunoaşterea de către lucrătorii proprii a normelor de securitate și sănătate în muncă şi pentru asigurarea pazei instituţiei;

22) la solicitarea inspectorului general de stat al Inspecției Muncii participă sau desemnează persoanele din cadrul Inspectoratului care să participe la acțiuni sau în grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecția Muncii;

23) dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Inspectoratului cu privire la activitatea desfășurată;

24) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie din Inspectorat;

25) participă la abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi la avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă;

26) asigură funcţionarea secretariatului comisiei de abilitare şi avizare constituită în cadrul Inspectoratului;

27) emite decizii în exercitarea atribuţiilor sale;

28) avizează programul cadru de acţiuni propriu şi îl supune aprobării inspectorului general de stat al Inspecției Muncii;

29) răspunde pentru aplicarea dispozițiilor și deciziilor inspectorului general de stat al Inspecției Muncii;

30) răspunde de realizarea măsurilor dispuse de Inspecţia Muncii, prin notele/rapoartele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite;

31) răspunde de organizarea serviciului de permanență de la nivelul Inspectoratului;

32) aprobă planul anual de control şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă;

33) vizează procesele verbale de cercetare întocmite de inspectorii de muncă și transmite Inspecției Muncii dosarele de cercetare în vederea avizării acestora, în condițiile legii;

34) asigură refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului în cazul în care acesta este respins şi transmiterea în termenul legal, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;

35) avizează dosarele de cercetare întocmite de angajatori, în condiţiile legii;

36) ia măsuri pentru retragerea avizului acordat dosarelor de cercetare întocmite de comisia numită de angajator și dispune refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;

37) aprobă reducerea perioadei prevăzute de art.72 alin.(5) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.73 alin.(2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

38) autorizează angajatorii să acorde cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art.137 alin.(4) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

39) răspunde de soluţionarea plângerilor prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, după caz, la propunerea inspectorilor şefi adjuncţi în domeniul de competenţă;

40) semnează certificatele constatatoare eliberate de Inspectorat şi aprobă propunerile inspectorilor de muncă privind înscrierea măsurii de sistare a activităţii în certificatele constatatoare;

41) informează operativ inspectorul general de stat al Inspecției Muncii, conform procedurilor stabilite, despre evenimentele cu urmări grave produse şi despre deficienţele grave depistate de inspectorii de muncă în unităţile controlate;

42) pune la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;

43) analizează periodic sau ori de câte ori este nevoie, cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din Inspectorat, dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii și informează inspectorul general de stat al Inspecției Muncii cu privire la problemele semnalate de personalul din subordine;

44) asigură elaborarea la termen a ştatului de funcţii pe care îl transmite spre avizare Inspecţiei Muncii, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite;

45) aprobă, contrasemnează și întocmește, după caz, fișele de post pentru personalul din cadrul Inspectoratului, conform reglementărilor legale;

46) realizează și contrasemnează după caz, evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;

47) întocmește fișele de post și evaluează performanțele profesionale individuale ale inspectorilor șefi adjuncți, conform reglementărilor legale;

48) aprobă planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din Inspectorat, planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate de la bugetul Inspectoratului Teritorial de Muncă în scopul instruirii funcţionarilor publici;

49) aprobă programarea, efectuarea şi reprogramarea concediilor de odihnă pentru personalul Inspectoratului;

50) asigură elaborarea la termen a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli, pe care îl transmite spre aprobare Inspecţiei Muncii;

51) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în conformitate cu reglementările legale;

52) răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii în calitate de ordonator terțiar de credite;

53) asigură şi răspunde de întocmirea, semnarea şi depunerea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform prevederilor legale;

54) organizează controlul financiar preventiv în cadrul Inspectoratului;

55) aprobă cadrul proiectelor de operaţiuni care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu pentru Inspectorat;

56) evaluează activitatea persoanelor din cadrul Inspectoratului, care exercită controlul financiar preventiv propriu, cu acordul inspectorului general de stat al Inspecției Muncii;

57) organizează potrivit reglementărilor legale activităţile de securitate şi sănătate în muncă, paza şi stingerea incendiilor şi apărare civilă pentru Inspectorat;

58) aprobă planul anual de audit intern;

59) coordonează auditul intern organizat la nivelul Inspectoratului;

60) aprobă, potrivit prevederilor legale, planul anual de achiziții publice, strategia anuală de achiziții publice, referatele de necesitate, strategiile de contractare și celelalte documente care se întocmesc în cadrul achizițiilor directe și procedurilor de achiziții publice la nivelul Inspectoratului;

61) întocmește, verifică şi ia măsuri pentru respectarea Regulamentului de Ordine Interioară de către personalul din Inspectorat;

62) aprobă ştatele de plată ale drepturilor salariale ale personalului din Inspectoratul;

63) aprobă ordinele de deplasare ale personalului din Inspectorat;

64) stabilește, potrivit legii, răspunderea materială a funcţionarilor publici pentru recuperarea pagubelor pe care aceştia le-au produs Inspectoratului teritorial de muncă;

65) organizează accesul la informaţiile publice, activitatea de înregistrare și soluționare a petiţiilor și acordă audienţe;

66) asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente emise şi/sau gestionate în domeniul de competenţă, potrivit legii;

67) repartizează spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrări care sunt în atribuţiile Inspectoratului;

68) asigură, potrivit legii, arhivarea documentelor elaborate/gestionate de Inspectorat, în domeniile de competență;

69) asigură introducerea datelor și informațiilor în sistemul SIAMC/COLUMBO;

70) transmite către mass-media informaţii de interes public care privesc activitatea Inspectoratului, în condiţiile prevăzute de lege și cu informarea, scrisă, prealabilă a inspectorului general de stat al Inspecției Muncii;

71) coordonează transmiterea în termenul legal, la organele fiscale, a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, potrivit prevederilor „Metodologiei privind Regimul și circuitul formularelor/documentelor utilizate în derularea activității de control a inspectorilor de muncă“;

72) analizează propunerile inspectorilor șefi adjuncți referitoare la îmbunătățirea legislației din domeniul de competență și le înaintează Inspecției Muncii;

73) îndeplinește şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse de inspectorul general de stat al Inspecției Muncii.

Art.21.Atribuțiile inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sunt următoarele:

1) organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă şi, după caz, participă la acţiunile de control, cu acordul inspectorului șef;

2) asigură informarea operativă a inspectorului şef privind evenimentele deosebite din domeniul relaţiilor de muncă, precum și cu privire la desfășurarea activității de control în domeniul de competență;

3) analizează periodic activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa, în domeniul de competenţă și informează inspectorul șef cu privire la concluziile rezultate;

4) analizează periodic cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din subordine, dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii și informează inspectorul șef cu privire la problemele semnalate de personalul din subordine;

5) coordonează activităţile din cadrul compartimentelor subordonate şi reprezintă Inspectoratul în domeniul de competenţă;

6) analizează şi face propuneri inspectorului şef în scopul aplicării măsurilor de prevenire, identificare şi combatere a muncii nedeclarate, precum şi pentru îndeplinirea altor obiective stabilite în domeniul specific;

7) stabilește, urmărește și informează periodic inspectorul șef cu privire la realizarea, pe compartimente, a atribuţiilor de serviciu ale personalului angajat/numit în funcție, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;

8) respectă prevederile legale referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a celor provenite de la inspectorul general de stat, Inspecţia Muncii şi de la angajatori;

9) dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din compartimentele subordonate potrivit domeniului de competență;

10) urmărește respectarea normelor de disciplină și din regulamentul de ordine interioară și ia măsuri în cazul nerespectării acestuia de către personalul din subordine;

11) aplică regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile de lucru elaborate la nivelul Inspectoratului conform prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

12) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul din compartimentele subordonate;

13) stabilește măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate și identifică cele mai eficiente metode de control în domeniul de competență;

14) răspunde de realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi de transmiterea răspunsurilor la termenele stabilite;

15) pune la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;

16) asigură gestionarea registrelor de evidenţă prevăzute de reglementările în vigoare şi de procedurile/metodologiile Inspecţiei Muncii;

17) răspunde de realizarea măsurilor dispuse în domeniul de competență de Inspecţia Muncii, prin notele/rapoartele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite;

18) întocmește și contrasemnează după caz, fișele de post pentru personalul din subordinea sa, conform reglementărilor legale;

19) realizează și contrasemnează după caz, evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;

20) elaborează proiectul programului propriu de acţiuni,în domeniul de competenţă, în baza analizelor, datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

21) repartizează lucrările pe domenii de activitate în funcţie de pregătirea profesională a inspectorilor de muncă, şefilor de serviciu şi/sau de birou din subordine, urmărind încărcarea echilibrată a sarcinilor alocate;

22) organizează și asigură îndeplinirea acțiunilor specifice în domeniul depistării muncii nedeclarate;

23) elaborează propuneri privind planul anual de control, în domeniul de competență, pe care îl înaintează inspectorului şef în vederea aprobării;

24) avizează planul anual de control şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;

25) acordă audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a reclamaţiilor şi sesizărilor din domeniul specific;

26) semnează, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor subordonate;

27) avizează graficele de concediu pentru personalul din compartimentele subordonate;

28) vizează pentru legalitate deciziile emise de inspectorul șef în domeniul de competență;

29) avizează rapoartele privind necesarul de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentelor subordonate;

30) urmărește realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;

31) verifică, analizează şi evaluează gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale de control;

32) organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea de înregistrare și evidență contracte colective de muncă și monitorizare relații de muncă;

33) organizează activitatea privind registrele generale de evidenţă a salariaţilor, precum și activitatea privind evidența zilierilor și a beneficiarilor prestațiilor acestora;

34) organizează și urmărește activitatea de predare a carnetelor de muncă neridicate de către titularii acestora;

35) analizează în colaborare cu compartimentul legislaţie, contencios administrativ proiectele de concediere colectivă notificate de angajatori;

36) propune spre aprobare inspectorului şef reducerea perioadei prevăzute de art.72 alin.(5) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.73 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

37) propune inspectorului şef autorizarea angajatorilor de a acorda cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art. 137 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

38) asigură realizarea concilierii şi arbitrajului în cazul conflictelor de muncă;

39) duce la îndeplinire de îndată măsurile dispuse de reprezentanţii Inspecţiei Muncii în acţiunile organizate în comun şi asigură mijloacele necesare îndeplinirii acestora;

40) face propuneri, după caz, cu privire la soluţionarea plângerilor prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, în domeniul de competenţă;

41) asigură introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

42) răspunde de organizarea periodică a unor acţiuni pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate, în domeniul relațiilor de muncă și informează inspectorul șef cu privire la problemele ridicate de angajatori;

43) elaborează propuneri pentru îmbunătățirea legislației din domeniul de competență, pe care le înaintează inspectorului șef;

44) îndeplinește şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

Art.22.Atribuţiile inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor sunt:

1) organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor şi participă la acţiunile de control, cu acordul inspectorului șef;

2) informează operativ inspectorul șef cu privire la desfășurarea activității de control în domeniul de competență;

3) stabilește măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi pentru aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate și identifică cele mai eficiente metode de control în domeniul de competență;

4) răspunde de realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi transmiterea răspunsurilor acestora la termenele stabilite;

5) pune la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;

6) coordonează activităţile din cadrul compartimentelor subordonate şi reprezintă Inspectoratul în domeniul de competenţă;

7) răspunde de realizarea măsurilor dispuse în domeniul de competență de Inspecţia Muncii, prin notele/rapoartele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite;

8) urmărește respectarea normelor de disciplină și din regulamentul de ordine interioară și ia măsuri în cazul nerespectării acestora de către personalul din subordine;

9) îndeplinește atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi sancţionarea personalului din compartimentele subordonate;

10) aplică regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile de lucru elaborate la nivelul Inspectoratului conform prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

11) elaborează proiectul programului propriu de acţiuni,în domeniul de competenţă, în baza analizelor, datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

12) elaborează propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în domeniul specific pe care îl înaintează inspectorului şef în vederea aprobării;

13) avizează planul anual de control şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;

14) acordă audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a petiţiilor din domeniul de competenţă;

15) semnează, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor coordonate;

16) vizează pentru legalitate deciziile emise de inspectorul șef în domeniul de competență;

17) avizează graficele de concediu pentru compartimentele din subordine;

18) formulează propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

19) urmărește realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul propriu de acţiuni al Inspectoratului teritorial de muncă, precum şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;

20) analizează periodic activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa, în domeniul de competenţă și informează inspectorul șef cu privire la concluziile rezultate;

21) analizează periodic cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din subordine, dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii și informează inspectorul șef cu privire la problemele semnalate de personalul din subordine;

22) asigură furnizarea informaţiilor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează pentru actualizarea bazei de date a Inspectoratului;

23) monitorizează modul de gestionare a listelor serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate de comisia de abilitare şi avizare constituită în cadrul Inspectoratului;

24) monitorizează modul de gestionare a listei documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă avizate de comisia de abilitare şi avizare constituită în cadrul Inspectoratului;

25) verifică, analizează şi evaluează gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale de control şi decide în consecinţă;

26) informează, de îndată, Inspecţia Muncii, conform procedurilor stabilite, cu privire la producerea evenimentelor;

27) analizează documentele de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

28) întocmește lunar un raport privind calitatea actului de control pe baza analizei documentelor de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi dispune măsuri în consecinţă;

29) asigură gestionarea registrelor de evidenţă prevăzute de reglementările în vigoare şi de procedurile Inspecţiei Muncii;

30) coordonează activitatea de control a măsurilor dispuse prin programele de normalizare a condiţiilor deosebite de muncă la angajatori;

31) repartizează lucrările pe domenii de activitate în funcţie de pregătirea profesională a inspectorilor de muncă, şefilor de serviciu şi/sau de birou din subordine, urmărind încărcarea echilibrată a sarcinilor alocate;

32) ia măsuri pentru retragerea avizului acordat dosarelor de cercetare întocmite de comisia numită de angajator și dispune refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;

33) coordonează activitatea de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi înaintează Inspecţiei Muncii un raport trimestrial privind certificatele constatatoare eliberate de Inspectorat;

34) organizează, coordonează şi, după caz, participă la cercetarea evenimentelor, potrivit competenţelor stabilite de reglementările legale și avizează procesele verbale de cercetare, întocmite de inspectorii de muncă;

35) asigură refacerea procesului verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului de cercetare a evenimentului conform celor dispuse de Inspecţia Muncii în cazul în care acesta este respins şi asigură transmiterea acestuia în termenul legal pentru avizare;

36) asigură verificarea rapoartelor de activitate depuse de serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate şi propune, după caz, retragerea certificatului de abilitare;

37) asigură introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

38) răspunde de organizarea periodică a unor acţiuni pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor și informează Inspecția Muncii cu privire la problemele ridicate de angajatori;

39) elaborează propuneri pentru îmbunătățirea legislației din domeniul de competență, pe care le înaintează inspectorului șef;

40) întocmește și contrasemnează după caz, fișele de post pentru personalul din subordinea sa, conform reglementărilor legale;

41) realizează și contrasemnează după caz, evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;

42) îndeplinește şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

Art.23.Şefii de serviciu şi de birou din Inspectorat au următoarele atribuţii:

1) organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl coordonează;

2) urmăresc realizarea lucrărilor la termenele stabilite;

3) prezintă şi susţin la şeful ierarhic superior lucrările şi corespondenţa elaborată în cadrul compartimentului;

4) răspund de modul de realizare a activităţilor din compartimentele pe care le coordonează;

5) răspund în faţa şefilor ierarhic superiori de calitatea lucrărilor repartizate şi în termenele stabilite;

6) întocmesc și contrasemnează după caz, fișele de post pentru personalul din subordinea sa, conform reglementărilor legale;

7) realizează și contrasemnează după caz, evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, conform reglementărilor legale;

8) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate;

9) elaborează în termen grafice de control, tematici, statistici, rapoarte și celelalte lucrări repartizate de şefii ierarhici;

10) semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările şi corespondența realizată în cadrul serviciului/biroului respectiv;

11) verifică şi analizează, după caz, împreună cu inspectorii şefi adjuncţi, actele de control întocmite de inspectorii de muncă din subordine;

12) efectuează lunar acţiuni de control în domeniul de competență la dispoziția inspectorului șef adjunct;

13) asigură introducerea datelor şi informaţiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

14) îndeplinește şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

 

CAPITOLUL IV.ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSPECTORATULUI

Art.24.Atribuțiile generale ale compartimentelor de specialitate din cadrul Inspectoratului sunt:

1) întocmește, în limitele de competență, răspunsuri la adrese, solicitări de puncte de vedere, reclamaţii și sesizări, în domeniul său de competență sau le înaintează, după caz, instituţiilor publice care au competenţă de soluţionare;

2) formulează propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

3) asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate în domeniul de competenţă, potrivit legii;

4) elaborează estimările cheltuielilor pentru activitatea proprie şi evaluează eficienţa utilizării resurselor în scopul fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;

5) furnizează periodic date compartimentului informatică în vederea actualizării site-ului Inspectoratului Teritorial de Muncă, în domeniul de competenţă;

6) transmite Inspecției Muncii datele necesare pentru elaborarea raportului anual de activitate al Inspecției Muncii.

7) elaborează rapoarte, informări,chestionare şi alte materiale solicitate de Inspecţia Muncii;

8) elaborează și aplică proceduri operaţionale şi, după caz, proceduri de sistem proprii domeniului de activitate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

9) realizează, potrivit prevederilor legale, arhivarea documentelor elaborate/gestionate în domeniul de competență.

Art.25.Atribuțiile specifice ale compartimentelor de specialitate din cadrul Inspectoratului sunt:

A.Control Relaţii de Muncă:

1) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

2) elaborează Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

3) realizează acțiunile de control înscrise în Programul cadrul de acțiuni propriu al Inspectoratului, în domeniul relațiilor de muncă;

4) participă la realizarea acțiunilor de control în cadrul campaniilor naționale sau locale, în domeniul relațiilor de muncă;

5) controlează folosirea de către angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată. În scopul combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, controlul se efectuează la locul de muncă unde sunt identificate persoanele care prestează activitatea, pe baza fișelor de identificare, datelor existente în registrul general de evidență al salariaților transmis la Inspectorat, precum și a oricăror alte documente solicitate de inspectorul de muncă;

6) impune cu ocazia controalelor completarea fișei de identificare prin care se consemnează declarațiile persoanelor care prestează activitate. Modelul fișei de identificare este prevăzut în anexa la regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2017;

7) constată dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfășoară în condițiile unui raport de muncă;

8) dispune încheierea contractelor individuale de muncă și transmiterea acestora în registrul general de evidență a salariaților pentru lucrătorii identificați că prestează activitate fără contract individual de muncă;

9) controlează acordarea drepturilor cuvenite salariaților ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;

10) controlează respectarea prevederilor legale care reglementează registrul general de evidență a salariaților;

11) controlează respectarea prevederilor legale privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, astfel cum prevede Legea nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale;

12) controlează încadrarea în muncă a cetățenilor străini în România;

13) controlează activitatea desfășurată de agenții de plasare a forței de muncă, precum și respectarea de către aceștia a condițiilor prevăzute de legea specială;

14) controlează activitatea desfășurată de agenții de muncă temporară, precum și respectarea de către aceștia a condițiilor prevăzute de legea specială;

15) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

16) comunică înștiințări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele necesare controlului la sediul societății/al Inspectoratului Teritorial de Muncă, cu precizarea datei, orei și a documentelor solicitate, atunci când controlul nu poate fi finalizat la data inițierii lui;

17) solicită reprezentanților entității controlate, precum și lucrătorilor, singuri sau în prezența martorilor, copii de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat, precum și note scrise de la persoanele care pot da relații cu privire la aspectele verificate și, după caz, realizează fotografii și înregistrări audiovideo;

18) participă, împreună cu alte autorități sau instituții publice, la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, stabilite în baza protocoalelor încheiate cu alte instituții ale statului;

19) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situațiile de încălcare a dispozițiilor legale în domeniul de competență, când există indicii de săvârșire a unei infracțiuni;

20) furnizează informații de specialitate, participă la elaborarea de studii și analize în domeniul relațiilor de muncă;

21) aplică strategia privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate;

22) controlează respectarea prevederilor legale speciale în care Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, au competențe de control și de aplicare a sancțiunilor contravenționale;

23) constată şi sancţionează nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniul relațiilor de muncă și dispune măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate;

24) verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor efectuate la angajatori;

25) controlează situaţiile semnalate de cetăţeni, instituţii publice sau agenţi economici prin sesizări, adrese, scrisori, audienţe, în legătură cu nerespectarea legislaţiei în domeniul relațiilor de muncă şi răspunde petenţilor cu privire la constatările efectuate şi /sau, după caz, cu privire la măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate;

26) întocmeşte lunar rapoartele privind activitatea desfăşurată în domeniul relaţiilor de muncă şi participă la elaborarea rapoartelor de activitate care se transmit Inspecţiei Muncii;

27) colaborează cu Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă la organizarea, coordonarea şi derularea de campanii naţionale şi acţiuni comune de control;

28) elaborează proceduri operaționale în baza metodologiilor întocmite de Inspecția Muncii în domeniul relaţiilor de muncă și pun în aplicare prevederile acestora;

29) organizează, în colaborare cu alte instituţii sau organisme specializate, acţiuni în vederea cunoaşterii prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă ori, după caz, participă la astfel de acţiuni;

30) pune la dispoziţia delegaţilor Inspecţiei Muncii, la termenele stabilite de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate;

31) realizează la termenele stabilite, măsurile dispuse de către reprezentanţii Inspecţiei Muncii prin notele de control și comunică modul de realizare a acestora;

32) elaborează şi comunică la termenele stabilite, materialele în domeniul de competenţă solicitate de Inspecţia Muncii;

33) comunică în condiţiile stabilite de metodologiile elaborate de Inspecţia Muncii şi procedurile aplicabile, rezultatele acţiunilor/campaniilor dispuse;

34) asigură schimbul de informaţii cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii, în domeniul de competență;

35) colaborează cu alte instituţii de control la nivel teritorial, în vederea realizării unor acţiuni comune pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

36) la solicitarea inspectorului general de stat al Inspecției Muncii participă la derularea unor acțiuni sau, după caz, la grupurile de lucru organizate sau coordonate de Inspecția Muncii;

37) furnizează informaţii pentru mediatizarea activităţii instituției, în domeniul de competenţă, cu informarea inspectorului șef;

38) asigură introducerea datelor și informațiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

39) înregistrează societăţile comerciale – agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, și centralizează datele cu privire la persoanele române mediate de către acestea şi angajate în străinătate, pe care le transmite Inspecției Muncii spre prelucrare și elaborare de rapoarte periodice;

40) organizează, periodic, acţiuni pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate, în domeniul relațiilor de muncă;

41) îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii dispuse ierarhic în domeniul de competenţă.

B.Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă

1) eliberează certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele Inspectoratului, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii;

2) asigură vizarea adeverinţelor de stagiu, întocmite de angajatori, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior;

3) asigură păstrarea şi gestionarea arhivei constituită din documentele depuse de angajatori;

4) eliberează titularilor sau împuterniciţilor acestora carnetele de muncă rămase în gestiune şi neridicate la termenul stabilit de lege;

5) eliberează copii în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii;

6) eliberează extrase din baza de date aferentă sistemului REGES – Registrul General de Evidenţă a Salariaților în format electronic, constituită pe baza registrelor depuse de angajatori;

7) asigură, pe baza protocoalelor încheiate la nivel național cu alte instituții ale statului, schimbul de date extrase din registrul general de evidență a salariaților privind activitatea desfășurată în baza contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

8) eliberează numele de utilizator şi parola pentru transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor pentru angajatorii care solicită acest lucru;

9) furnizează în colaborare cu compartimentul informatică date din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului acestuia la angajator, prin preluarea ultimelor informaţii depuse de angajatori;

10) asigură preluarea la sediu a registrelor generale de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

11) organizează activitatea de înregistrare a prestatorilor de servicii care completează şi transmit registrul general de evidenţă a salariaţilor;

12) organizează activităţile de preluare, prelucrare şi transmitere a datelor din domeniul de competenţă, la termenele şi conform solicitării Inspecţiei Muncii;

13) organizează activitatea de preluare a extraselor registrelor de evidenţă a zilierilor depuse de angajatori la inspectorat, conform prevederilor Legii nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

14) verifică corectitudinea înscrierii datelor şi modificarea acestora în registrul de evidenţă a zilierilor făcută de angajatori, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

15) prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

16) asigură introducerea datelor și informațiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

17) înregistrează datele transmise de angajatori pentru salariaţii detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României şi privind detaşarea salariaţilor străini pentru al căror acces pe piaţa muncii din România este necesar avizul de angajare;

18) întocmește situaţii centralizatoare privind salariaţii detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României şi salariaţii străini detaşaţi pentru al căror acces pe piaţa muncii din România este necesar avizul de angajare;

19) înregistrează contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate /actele adiţionale de modificare a clauzelor contractelor colective de muncă, după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de lege;

20) conciliază conflictele colective de muncă declanşate la nivelul unităţilor în condiţiile prevăzute de lege şi a procedurii aprobate de inspectorul general de stat al Inspecției Muncii;

21) organizează evidenţa contractelor colective de muncă şi a conflictelor colective de muncă, în condiţiile prevăzute de lege şi de procedurile aplicabile;

22) înregistrează hotărârile arbitrale, în condiţiile prevăzute de lege;

23) colaborează cu compartimentul control relaţii de muncă în vederea schimbului de informaţii în domeniul de competenţă;

24) furnizează informaţii de specialitate, participă, pe plan local, la realizarea de studii şi analize în domeniul de competenţă;

25) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

C.Control Muncă Nedeclarată

1) controlează folosirea de către angajatori a forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată, sancţionează şi sesizează, după caz, conform prevederilor legale, organele de urmărire penală;

2) în scopul combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, controlul se efectuează la locul de muncă unde sunt identificate persoanele care prestează activitatea, pe baza fişelor de identificare, datelor existente în registrul general de evidenţă al salariaţilor transmis la Inspectorat, precum și a oricăror alte documente solicitate de inspectorul de muncă;

3) solicită reprezentanților entităţii controlate, precum şi lucrătorilor, singuri sau în prezenţa martorilor, copii de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat, precum și note scrise de la persoanele care pot da relații cu privire la aspectele verificate, și, după caz, realizează fotografii și înregistrări audio – video;

4) impune cu ocazia controalelor completarea fişei de identificare prin care se consemnează declaraţiile persoanelor care prestează activitate;

5) înștiințează compartimentul control relații de muncă cu privire la cazurile pentru care există suspiciune de muncă nedeclarată, simulate în alte forme de contract decât contractul individual de muncă;

6) dispune încheierea în condițiile legii a contractelor individuale de muncă și transmiterea acestora în registrul general de evidență a salariaților pentru lucrătorii identificați că prestează activitate fără forme legale;

7) participă împreună cu alte autorități și instituții publice la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, stabilite în baza protocoalelor încheiate cu alte instituţii ale statului;

8) participă împreună cu inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control relaţii de muncă la campaniile locale și naționale privind depistarea cazurilor de muncă nedeclarată;

9) identifică locurile de muncă cu privire la care există suspiciuni de utilizare a muncii nedeclarate și înștiințează șeful ierarhic cu privire la acest aspect în vederea cuprinderii acestora în planurile de control;

10) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniul de competenţă, când există indicii de săvârșire a unei infracțiuni;

11) constată şi sancţionează, în baza actelor normative în vigoare, folosirea de către angajatori a muncii nedeclarate și poate dispune sistarea activității locului de muncă supus controlului, în condițiile legii;

12) controlează situaţii semnalate de cetăţeni, instituţii publice sau agenţi economici prin sesizări, adrese, scrisori, audienţe, în legătură cu munca fără forme legale şi răspunde petenţilor cu privire la constatările efectuate şi /sau, după caz, cu privire la măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate;

13) întocmeşte lunar rapoartele privind activitatea desfăşurată în domeniul de competență pe care le înaintează șefului ierarhic;

14) asigură introducerea datelor și informațiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

15) îndeplinește și alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

D.Control Securitate şi Sănătate în Muncă

1) controlează aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei naţionale care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă;

2) elaborează Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

3) întocmeşte şi actualizează periodic planul anual de control şi graficele lunare de control, în baza Programului propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a analizei datelor statistice la nivel teritorial (frecvenţa, împrejurările şi cauzele accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, mărimea unităţii, complexitatea activităţii, riscurile profesionale, dispersia punctelor de lucru, petiţii şi alte acţiuni), stabilind tipul de control, în conformitate cu prevederile Manualului de metode de inspecţie;

4) urmăreşte respectarea de către angajatori a condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru care s-a eliberat certificatul constatator;

5) analizează şi înaintează spre avizare sau respingere argumentată inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dosarele de cercetare a evenimentelor întocmite de angajatori;

6) controlează modul în care se face înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale de către angajator;

7) verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările;

8) întocmeşte şi gestionează în format electronic registrele unice de evidenţă potrivit reglementărilor legale, precum şi registrele specifice activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă în domeniul de competenţă (registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă, registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, registrul de comunicare operativă a evenimentelor şi altele asemenea);

9) cercetează evenimentele, sub aspectul cauzelor, împrejurărilor şi al răspunderilor, potrivit competenţelor legale;

10) poate solicita, după caz, experţi sau specialişti, cu competenţe conform prevederilor legale să efectueze expertize tehnice sau studii ştiinţifice în cadrul cercetării evenimentelor;

11) reface procesul verbal de cercetare şi/sau completează dosarul de cercetare a evenimentului în cazul în care acesta este respins în conformitate cu prevederile legale şi îl transmite în termen legal, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;

12) controlează modul de respectare a prevederilor legale aplicabile locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite;

13) constată şi sancţionează nerespectarea de către angajatori a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă şi poate dispune sistarea activităţii şi/sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă;

14) constată şi sancţionează nerespectarea de către angajatori a legislaţiei privind supravegherea pieţei;

15) controlează respectarea de către angajatori a încadrării în grupe şi categorii (pentru medii normale şi medii explozive) a echipamentelor de muncă;

16) controlează modul în care lucrătorii sunt pregătiţi, cunosc şi aplică procedurile de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege;

17) controlează modul în care angajatorii au stabilit legăturile necesare cu serviciile specializate de intervenţie;

18) controlează modul în care angajatorii instruiesc lucrătorii şi alţi participanţi la procesul de muncă, referitor la cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi a măsurilor de prevenire şi protecţie specifice unităţii;

19) pune la dispoziţia delegaţilor Inspecţiei Muncii, la termenele stabilite de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate;

20) anunţă telefonic şi transmite comunicarea operativă a evenimentelor conform procedurilor stabilite de Inspecţia Muncii;

21) realizează la termenele stabilite, măsurile dispuse de către reprezentanţii Inspecţiei Muncii prin notele de control;

22) elaborează şi comunică, la termenele stabilite, materialele în domeniul de competenţă, solicitate de Inspecţia Muncii

23) verifică documentaţia întocmită şi depusă la Inspectoratul Teritorial de Muncă de către angajatori pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite conform reglementărilor legale şi propune inspectorului şef reînnoirea avizului;

24) comunică în condiţiile stabilite de metodologiile elaborate de Inspecţia Muncii şi procedurile aplicabile, rezultatele acţiunilor/campaniilor dispuse;

25) colaborează cu alte instituţii de control la nivel teritorial, în vederea realizării unor acţiuni comune pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

26) participă la derularea unor programe şi proiecte în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

27) participă la derularea unor acţiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecţia Muncii, la solicitarea inspectorului general de stat;

28) face fotografii, înregistrează audiovideo, ia declaraţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, lucrătorilor, angajatorilor şi/sau, după caz, a reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi a altor persoane care pot da informaţii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

29) asigură introducerea datelor și informațiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

30) organizează, cel puţin trimestrial, acţiuni pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

31) mediatizează activitatea Inspectoratului, frecvenţa, împrejurările şi cauzele accidentelor de muncă, precum şi măsurile dispuse pentru prevenirea unor evenimente similare, inclusiv în cadrul acţiunilor trimestriale organizate pentru informare şi conştientizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

32) verifică documentaţia întocmită şi depusă la Inspectorat de către angajatori pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite conform reglementărilor legale şi propune inspectorului şef reînnoirea avizului;

33) analizează documentaţia şi efectuează expertizarea, potrivit arondării teritoriale stabilită de Inspecţia Muncii, în vederea:

a. eliberării autorizaţiei de deţinere a materialelor explozive;

b. eliberării autorizaţiei de depozitare a materiilor explozive;

c. acordării vizei anuale a autorizaţiei de deţinere materii explozive;

d. acordării vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare a depozitelor de materii explozive – emiterii avizului de amplasare al firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier;

e. expertizării / avizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea şi manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolţuri, fuzee antigrindină, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spaţii destinate depozitării armelor precum şi spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor de muniţie;

f. aprobării depăşirii cu 25% a cantităţii maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizaţia depozitului;

34) examinează artificierii şi pirotehniştii în vederea autorizării acestora si acordă asistenţă tehnică la pregătirea activităţilor pentru autorizarea şi reautorizarea artificierilor conform arondării teritoriale stabilită de Inspecţia Muncii;

35) îndeplinește și alte sarcini și atribuții dispuse ierarhic în domeniul de competență.

E.Supravegherea Pieţei şi Îndrumare Angajatori şi Angajaţi în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

1) constată şi sancţionează nerespectarea de către angajatori a legislaţiei privind supravegherea pieţei;

2) realizează campaniile şi acţiunile tematice din responsabilitatea compartimentului, prevăzute în Programul cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului şi elaborează rapoarte privind rezultatele acestora;

3) participă la efectuarea determinărilor de noxe şi la activităţile pentru reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite sau speciale;

4) asigură secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare constituită în cadrul Inspectoratului;

5) actualizează în sistemul SIAMC/Columbo listele serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi lista documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă avizate, după fiecare întrunire a Comisiei de abilitare şi avizare, precum și listele persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de prevenire și protecție în regim permanent, temporar sau ocazional în România;

6) monitorizează publicarea pe pagina de Internet a Inspectoratului a următoarelor documente: listele serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi lista documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă avizate, după fiecare întrunire a Comisiei de abilitare şi avizare, precum și listele persoanelor fizice și juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care prestează servicii externe de prevenire și protecție în regim permanent, temporar sau ocazional în România;

7) eliberează certificate şi copii ale documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice sau oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi obţine aceste informaţii, conform prevederilor legale;

8) controlează la producători, reprezentanţi autorizaţi, importatori şi distribuitori aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor reglementate din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii;

9) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piaţă;

10) realizează măsurile dispuse de Comisia Europeană cu privire la aplicarea clauzelor de salvgardare împotriva produselor neconforme şi a standardelor europene armonizate;

11) atenţionează utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele pentru care Inspecţia Muncii este autoritate de supraveghere a pieţei şi cooperează cu aceştia pentru prevenirea sau reducerea acestor riscuri;

12) realizează activitatea de autorizare a funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, în conformitate cu prevederile legale;

13) controlează respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

14) elaborează rapoarte şi alte documente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor;

15) notifică Inspecţia Muncii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă unde îşi are sediul producătorul sau importatorul, în situaţia în care identifică produse neconforme la distribuitori din cadrul judeţului;

16) verifică respectarea de către serviciile externe de prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi propun în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului;

17) transmite Inspecției Muncii raportul ședinței Comisiei de abilitare și avizare, după fiecare întrunire a acesteia;

18) pune la dispoziţia delegaţilor Inspecţiei Muncii, la termenele stabilite de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate;

19) organizează, cel puţin trimestrial, acţiuni pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor, a reprezentanţilor acestora, precum şi a altor persoane interesate, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și al supravegherii pieței produselor;

20) asigură introducerea datelor și informațiilor în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO;

21) participă la derularea unor programe şi proiecte în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

22) participă la derularea unor acţiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecţia Muncii;

23) participă la acţiuni de informare, sensibilizare şi conştientizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor;

24) colaborează la realizarea unor acţiuni comune cu alte compartimente/organisme pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor;

25) îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii dispuse ierarhic, în domeniul de competenţă;

F.Audit intern

1) elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, pe care le transmite spre avizare C.A.I. aflat în organizarea Inspecţiei Muncii și după obținerea avizului favorabil spre aprobare inspectorului șef;

2) elaborează Carta auditului public intern, o transmite spre avizare către C.A.I.- Inspecția Muncii şi spre aprobare inspectorului șef;

3) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern pe o perioadă de 3 ani şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, având în vedere evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducerii Inspecţiei Muncii, deficienţelor consemnate în rapoartele Curţii de Conturi, precum şi recomandărilor U.C.A.A.P.I. şi ale C.A.P.I. din cadrul M.M.J.S.;

4) actualizează planul de audit public intern, în funcţie de modificările legislative sau organizatorice, solicitările inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, C.A.P.I.-M.M.J.S. și U.C.A.A.P.I. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi de schimbările semnificative privind expunerea la riscuri a structurii auditate;

5) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

6) transmite trimestrial la C.A.I. din cadrul Inspecției Muncii, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului.

7) raportează periodic la C.A.I. din cadrul Inspecției Muncii asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit public intern;

8) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor C.A.I.;

9) raportează imediat Inspectorului şef şi structurii de control intern abilitate despre iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;

10) efectuează misiuni de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public, care sunt dispuse de inspectorul şef, în condiţiile legii;

11) efectuează misiuni de consiliere în scopul adăugării de valoare și îmbunătățirii proceselor guvernanței în inspectorat, fără ca auditorul să își asume responsabilități manageriale;

12) elaborează/revizuieşte procedurile operaţionale specifice activităţii de audit public intern;

13) elaborează și actualizează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;

14) efectuează verificări în cooperare cu structurile auditate, privind stadiul implementării recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit public intern;

15) elaborează şi gestionează situaţii centralizate privind propria activitate.

G.Comunicare şi relaţii cu publicul

1) asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prevăzute la art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

2) solicită compartimentelor de specialitate actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate de instituţie, potrivit legii;

3) asigură, potrivit prevederilor legale, publicarea şi actualizarea anuală a buletinului informativ care cuprinde informaţiile prevăzute la pct.1) aprobat de inspectorul şef, conform Anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare;

4) asigură publicarea anuală pe pagina proprie de internet a instituției, precum și în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, Raportul periodic de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă, conform anexei nr.3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, după ce în prealabil a fost aprobat de inspectorul şef;

5) primeşte, înregistrează solicitările privind informaţiile de interes public în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO şi le evaluează primar, pentru a stabili dacă informaţiile solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, dacă pot fi comunicate din oficiu, la cerere sau exceptate de la liberul acces al cetățenilor;

6) asigură transmiterea solicitărilor primite structurilor competente din instituţie pentru verificarea respectării art.12 din Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt dintre cele comunicate din oficiu;

7) redactează răspunsurile către solicitanţi pe baza răspunsurilor primite de la compartimentele prevăzute la pct.6) şi asigură transmiterea acestora în termenele prevăzute de actele normative referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public;

8) asigură gratuit modelele formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;

9) asigură înregistrarea în termen a documentelor în registrul prevăzut în acest scop, conform anexei 9 la Normele metodologice de aplicarea a Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare;

10) organizează şi coordonează funcţionarea punctului de informare şi documentare pentru accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;

11) primește şi înregistrează petiţii, conform Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO şi în registrul special prevăzut în acest scop;

12) înaintează petiţiile înregistrate către conducătorii compartimentelor de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

13) urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor petiţiilor;

14) urmăreşte ca răspunsurile la petiţii să fie semnate de inspectorul şef ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia;

15) asigură expedierea răspunsurilor către petiţionari, precum şi clasarea, arhivarea petiţiilor şi a răspunsurilor acestora;

16) redirecţionează petiţiile care conţin probleme şi aspecte ce nu intră în competenţa instituţiei la autorităţile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, în termenele prevăzute de lege, urmând ca petiţionarul sa fie înştiinţat despre aceasta;

17) întocmeşte semestrial Raportul de activitate privind soluţionarea petiţiilor pentru Inspectorat şi îl prezintă inspectorului şef;

18) furnizează ziariştilor, informaţii de interes public care privesc activitatea instituţiei, în condițiile prevăzute de lege;

19) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;

20) asigură dialogul între ziarişti şi conducerea instituţiei în vederea realizării de interviuri, declaraţii, puncte de vedere, rectificări, luări de poziţie, drept la replică;

21) elaborează zilnic revista presei şi o transmite inspectorului şef;

22) monitorizează fluxurile de ştiri ale agenţiilor de presă, ale emisiunilor de radio şi televiziune;

23) sesizează conducerea instituţiei asupra unor aspecte din presă, emisiuni radio şi televiziune, ce fac trimitere directă la activitatea instituţiei;

24) îndeplineşte şi alte sarcini și atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

H.Legislaţie, contencios administrativ

1) îndeplineşte atribuţiile de contencios pentru inspectorat;

2) colaborează cu serviciile de control la soluţionarea contestaţiilor adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă;

3) analizează şi soluţionează, după caz, împreună cu celelalte compartimente sesizările şi reclamaţiile adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă şi repartizate de către conducătorul ierarhic;

4) avizează, sub aspectul legalităţii, deciziile emise de inspectorul şef;

5) colaborează cu serviciile/compartimentele din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă cu privire la întocmirea proiectelor de instrucţiuni, norme şi proceduri de lucru, după caz;

6) analizează legislaţia în vigoare, o aduce la cunoştinţa personalului instituţiei în vederea cunoaşterii şi respectării acesteia la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă;

7) semnalează în scris conducerii instituţiei şi compartimentelor interesate şi face propuneri cu privire la deficienţele constatate urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în litigiile în care instituţia este parte, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe;

8) propune conducerii instituţiei constituirea ca parte civilă în cursul urmăririi penale, precizând întinderea prejudiciului şi, funcţie de stadiul procesului, introducerea în cauză ca părţi responsabile civilmente, a persoanelor care se fac vinovate;

9) în cazurile în care se impune reprezentarea în instanţă a intereselor Inspectoratului Teritorial de Muncă de către un consilier juridic din cadrul altui inspectorat teritorial de muncă sau din cadrul Inspecţiei Muncii, solicitarea va fi punctuală, motivată și temeinic justificată. În situația reprezentării, toate actele de procedură sunt elaborate, asumate şi promovate sub semnătura reprezentantului legal al Inspectoratului Teritorial de Muncă, inspectorat care este parte în cauza respectivă și sunt puse, în timp util, la dispoziția consilierului juridic ce asigură reprezentarea;

10) transmite, în termen legal, spre executare Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică, hotărârile judecătoreşti definitive privind obligaţiile stabilite în sarcina Inspectoratului, în litigiile în care Inspectoratul a fost parte;

11) transmite, cu celeritate, toate datele şi informaţiile solicitate de către Direcția Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul Inspecţiei Muncii, în vederea întocmirii unor rapoarte;

12) păstrează dosarele acțiunilor care au făcut obiectul unui litigiu în care Inspectoratul a fost parte şi le transmite ulterior spre arhivare;

13) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de instituţie, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică;

14) verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;

15) face propuneri împreună cu celelalte compartimente, pe care le înaintează conducătorului instituției, pentru soluţionarea de principiu a unor probleme rezultate din aplicarea în practică a legislaţiei specifice domeniului de competenţă al Inspectoratului;

16) elaborează şi prezintă conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind oportunitatea nepromovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile instituţiei;

17) semnalează în scris compartimentelor de control din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă deficienţele constatate urmare a plângerilor formulate în instanță de contravenienţi împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sau, după caz, a proceselor verbale de control, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe;

18) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

I.Economic, Achiziții Publice, Administrativ

I1.În activitatea financiar-contabilă

1) organizează activitatea financiar-contabilă şi de gestiune în conformitate cu legile în vigoare (ţinerea contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, ţinerea contabilităţii valorilor materiale cantitativ-valoric sau numai valoric);

2) asigură respectarea normelor contabile, a stocării şi păstrării pe suport tehnic a datelor înregistrate în contabilitate în toate situaţiile în care sunt utilizate sistemele de prelucrare automată a datelor;

3) asigură păstrarea în arhiva proprie, a tuturor registrelor de contabilitate şi a documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate conform Nomenclatorului arhivistic aprobat;

4) ia toate masurile pentru reconstituirea documentelor contabile in situaţie de distrugere, sustragere sau pierdere in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la constatarea acestei situaţii;

5) asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;

6) întocmeşte situaţiile trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu normele metodologice de închidere a conturilor contabile, privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pe care le depune la ordonatorul secundar de credite;

7) întocmeşte toate jurnalele prevăzute de legea contabilităţii (registrul jurnal, registru inventar, cartea mare);

8) fundamentează şi elaborează proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă precum și propunerile de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli;

9) organizează evidenţa şi conduce contabilitatea sumelor destinate bugetului de stat încasate cu titlu de tarife de la agenţii economici şi alte venituri ale bugetului de stat, conform prevederilor legale în vigoare;

10) ţine evidenţa pe plătitor a tuturor încasărilor din prestaţii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii;

11) organizează evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

12) asigură faza finală a execuţiei bugetare ”plată”;

13) întocmește și transmite în termenul stabilit Inspecției Muncii, lunar, necesarul privind deschiderea creditelor la Titlul I ”Cheltuieli de personal” și la Titlul II” Bunuri și servicii”;

14) întocmește și transmite Inspecției Muncii necesarul privind deschiderea creditelor la Titlul ”Cheltuieli de capital”;

15) întocmeşte şi transmite Inspecţiei Muncii propuneri privind lista lucrărilor de investiţii, construcţii montaj, reparaţii capitale, asigură şi urmăreşte finanţarea şi decontarea acestora în limita valorilor aprobate şi a prevederilor bugetare;

16) verifică statul de funcţii al Inspectoratului din punct de vedere al încadrării în prevederile bugetare aprobate;

17) întocmeşte lunar împreună cu compartimentul resurse umane statele de salarii;

18) întocmeşte lunar, trimestrial sau anual situaţiile statistice solicitate;

19) lunar întocmeşte şi depune declaraţia unică privind obligaţia de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, întocmeşte şi depune declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, impozite şi taxe ce se plătesc în contul unic;

20) eliberează, la cererea persoanelor interesate, adeverinţe privind venitul net realizat de salariaţii din aparatul propriu pentru obţinerea de credite, pentru giranţi, judecătorie, case de sănătate, medicul de familie, etc., adeverinţe privind contribuţiile către fondul iniţial de asigurări de sănătate şi contribuţia către fondul de asigurări sociale; alte adeverinţe (privind numărul zilelor de concediu medical, etc.);

21) verifică existenţa documentelor necesare pentru acordarea deducerilor conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

22) întocmeşte ordinele de plată pentru salarii, contribuţiile angajatului şi angajatorului către bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale reţinerile din salarii, către furnizorii de bunuri şi servicii etc.;

23) întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Inspectorat;

24) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite prin decizie (în situaţia în care persoana desemnată este din cadrul acestui compartiment);

25) organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile în lei deschise pe seama Inspectoratului;

26) urmăreşte decontarea în termenul legal a avansurilor acordate pentru deplasări interne sau cheltuieli materiale;

27) verifică deconturile de cheltuieli materiale sau deconturile întocmite de salariaţii care se deplasează în interes de serviciu în deplasări interne;

28) efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi (prin casierie sau prin virament);

29) urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile acestora;

30) asigură transmiterea sau înregistrarea electronică a rapoartelor sau a datelor în sistemul naţional de raportare FOREXEBUG;

31) întocmeşte lunar situaţia indicatorilor din bilanţ şi a plăţilor restante pentru inspectorat şi o transmite în termenul stabilit Inspecţiei Muncii;

32) întocmeşte lunar execuţia bugetară pentru inspectorat şi o transmite în termenul stabilit Inspecţiei Muncii;

33) verifică şi propune spre aprobare ordonatorului secundar de credite, cu avizul ordonatorului terţiar de credite, documentaţia pentru casarea obiectelor de inventar şi scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe din patrimoniul Inspectoratului;

34) anual întocmeşte şi depune, dacă este cazul, formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii;

35) participă la efectuarea inventarierii, la valorificarea inventarelor şi la stabilirea rezultatelor inventarierii;

36) îndeplineşte şi alte sarcini și atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

I2.În activitatea de administrativ secretariat

1) organizează şi asigură activitatea de secretariat şi administrativă a Inspectoratului;

2) aprovizionează şi gestionează consumul materialelor cu caracter administrativ-gospodăresc;

3) coordonează şi verifică buna desfăşurare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport şi asigură folosirea raţională a acestora în sensul încadrării în consumul normat de carburant conform prevederilor legale în vigoare, asigură întocmirea şi completarea FAZ-urilor în baza foilor de parcurs;

4) urmăreşte şi înregistrează mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi casarea acestora cu toate acţiunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.), când este cazul, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior pentru obiecte de inventar şi a ordonatorului principal de credite pentru mijloace fixe;

5) organizează evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor din arhiva Inspectoratului; predă materialul selecţionat la arhivele de stat;

6) asigură multiplicarea materialelor şi lucrărilor pentru administraţia Inspectoratului;

7) asigură administrarea tuturor imobilelor indiferent de forma de dobândire a acestora (transfer, închiriere, achiziţii publice);

8) asigură activitatea de curățenie a spațiilor în care-și desfășoară activitatea;

9) coordonează, în condiţiile în care persoana desemnată este angajată în cadrul serviciului, colectarea selectivă a deşeurilor, conform prevederilor legale;

10) participă la efectuarea inventarierii, la valorificarea inventarelor şi la stabilirea rezultatelor inventarierii;

11) îndeplineşte şi alte sarcini și atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

I3.În activitatea de achiziţii publice

1) elaborează „Programul anual al achiziţiilor publice” pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei și operează actualizări ale acestuia ori de câte ori apar necesități noi;

2) elaborează strategia anuală de contractare a achizițiilor publice și operează modificări și completări ulterioare asupra acesteia;

3) efectuează analize şi studii de piaţă în scopul utilizării eficiente a fondurilor publice;

4) elaborează Notele de achiziții în conformitate cu programul achizițiilor publice;

5) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire;

6) îndeplinește obligațiile de publicitate impuse de Legea 98/2016 a achizițiilor publice cu modificările și completările ulterioare;

7) aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru inspectorat potrivit „Programului anual al achiziţiilor publice” conform prevederilor legale în vigoare ;

8) realizează achizițiile directe;

9) constituie şi păstrează “Dosarul achiziţiei publice”;

10) urmăreşte executarea şi finalizarea contractelor privind achiziţiile publice, după caz, în colaborare cu compartimentele implicate în derularea acestora;

11) elaborează şi propune conducătorului instituţiei proiecte de norme şi proceduri de lucru în domeniul achizițiilor publice potrivit legislației în vigoare;

12) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/ recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP;

13) întocmește anual raportarea achizițiilor către SEAP;

14) derulează şi finalizează, în condiţiile legii şi a creditelor bugetare aprobate , obiectivele de investiţii;

15) participă la efectuarea inventarierii, la valorificarea inventarelor şi la stabilirea rezultatelor inventarierii;

16) îndeplineşte şi alte sarcini și atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

J.Resurse Umane

1) asigură respectarea prevederilor legale privind ocuparea funcţiilor publice, numirea şi promovarea funcţionarilor publici, precum şi respectarea prevederilor legale privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din Inspectorat;

2) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea posturilor contractuale, încadrarea, promovarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual din Inspectorat;

3) aplică şi respectă prevederile legale referitoare la gestionarea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale;

4) ține evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a concediilor fără plată aprobate şi a absenţelor nemotivate şi în baza acestora verifică pontajele lunare întocmite de către compartimente, pentru personalul din Inspectorat;

5) solicită compartimentelor şi întocmeşte programarea pentru anul următor a concediilor de odihnă ale personalului Inspectoratului Teritorial de Muncă şi o înaintează spre aprobare inspectorului şef. Transmite spre aprobare Inspecției Muncii programarea concediilor de odihnă pentru inspectorul șef și inspectorii șefi adjuncți;

6) eliberează legitimaţiile de serviciu şi legitimațiile de control pentru personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă şi ține evidența acestora;

7) asigură evidenţa fişelor de post ale personalului din Inspectorat;

8) asigură evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru personalul din inspectorat, transmite copii certificate ale acestora Agenţiei Naţionale de Integritate şi Compartimentului Informatică, în vederea publicării pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă;

9) îndrumă funcţionarii publici de conducere implicaţi în procesul de evaluare, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare pentru toate situaţiile menţionate de legiuitor;

10) face propuneri privind programul de desfăşurare a perioadei de stagiu împreună cu conducătorul compartimentului în care urmează să-şi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant, program pe care îl înaintează spre aprobare inspectorului șef;

11) asigură evidenţa deciziilor emise de inspectorul şef, precum şi evidenţa deciziilor transmise de Inspecţia Muncii şi a ordinelor transmise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

12) aplică reglementările în vigoare privind structura organizatorică, statul de funcţii şi de personal din inspectorat;

13) monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare în cadrul Inspectoratului;

14) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare la Inspectorat şi le transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

15) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din inspectorat cu privire la respectarea normelor de conduită;

16) centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională transmise de compartimentele din inspectorat;

17) elaborează, potrivit legii, planul de măsuri privind pregătirea profesională şi planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din inspectorat, le transmite spre consultare, avizare şi aprobare inspectorului şef și ulterior aprobării, le transmite Inspecției Muncii în vederea centralizării lor;

18) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;

19) întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate şi un raport anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă;

20) asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice din domeniul de competenţă, potrivit actelor normative;

21) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi funcţionarilor publici;

22) actualizează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă;

23) asigură elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Inspectoratului Teritorial de Muncă și îl transmite Inspecției Muncii în vederea înaintării către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

24) aplică legislaţia privind salarizarea personalului din inspectorat şi propune spre aprobare drepturile salariale şi de personal ale acestuia;

25) colaborează cu compartimentul economic, achiziții publice, administrativ la întocmirea şi efectuarea operaţiilor privind acordarea drepturilor salariale lunare personalului Inspectoratului Teritorial de Muncă;

26) întocmeşte şi comunică personalului din Inspectorat deciziile privind încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţii, sancţionări, pensionări etc., după caz;

27) întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale pentru personalul contractual din inspectorat și asigură evidenţa acestora;

28) asigură evidenţa salariaţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă care îndeplinesc vârsta standard de pensionare şi întocmeşte documentele solicitate în vederea pensionării;

29) completează Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici din inspectorat, în format electronic şi Registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal) în format electronic;

30) aplică prevederile legale referitoare la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele personale ale personalului contractual din inspectorat;

31) efectuează lucrările de evidenţă şi mişcare a personalului din inspectorat;

32) întocmeşte lunar situaţia nominală a posturilor şi personalului pe compartimente potrivit structurii organizatorice a Inspectoratului Teritorial de Muncă pe care o înaintează spre aprobare inspectorului şef și ulterior, o comunică Inspecției Muncii;

33) întocmeşte la termen ştatul de funcţii în vederea transmiterii spre avizare Inspecţiei Muncii şi aprobării, potrivit legii, de către ordonatorul principal de credite;

34) întocmeşte Regulamentul Intern pentru inspectorat, în colaborare cu celelalte compartimentele, îl înaintează în vederea consultării sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor şi spre aprobare prin decizie, inspectorului şef;

35) organizează şi asigură împreună cu celelalte compartimente din inspectorat serviciul de permanenţă;

36) eliberează, în condiţiile legii, documentele solicitate de salariaţii din inspectorat;

37) informează Comitetul de sănătate şi securitate în muncă cu privire la angajarea de noi salariaţi şi reluarea activităţii personalului şi completează fişa de solicitare a examenului medical;

38) îndeplinește și alte sarcini și atribuţii în domeniul de competenţă dispuse ierarhic.

K.Informatică

1) coordonează activitatea de administrare și dezvoltare a rețelei informatice și a infrastructurii de comunicații de date din cadrul Inspectoratului;

2) organizează şi coordonează realizarea şi întreţinerea bazei informaţionale necesare activităţii Inspectoratului;

3) asigură suport tehnic pentru utilizarea sistemelor informatice gestionate în cadrul Inspectoratului;

4) participă la activitățile de mentenanță evolutivă, respectiv de mentenanță corectivă, pentru sistemele informatice gestionate (SIAMC/COLUMBO, ReGES);

5) analizează și face propuneri de modernizare a sistemului informatic al domeniilor de activitate specifice Inspectoratului;

6) realizează cu sprijinul celorlalte compartimente din instituție analiza sistemelor informatice existente, formulând posibilități de dezvoltare a acestora;

7) prezintă propuneri privind sistemul informatic și asigura asistență de specialitate pentru achiziționarea echipamentelor hardware și software necesare implementării acestuia;

8) participă la licitațiile de achiziții de tehnică de calcul, produse software, servicii informatice și soluții informatice complete la nivelul Inspectoratului;

9) asigură, prin specialişti în domeniu, consultanţă în vederea întocmirii documentaţiilor de atribuire, respectiv cooptarea acestora în comisiile de evaluare, în vederea realizării unei evaluări corecte şi coerente a ofertelor

10) organizează şi coordonează activitatea de culegere a datelor specifice activităţii Inspectoratului, asigură centralizarea şi prelucrarea acestora;

11) elaborează rapoarte şi analize specific obiectului de activitate al instituţie utilizând bazele de date gestionate la solicitarea fundamentată a conducătorilor compartimentelor funcţionale;

12) participă împreună cu celelalte compartimente la analiza necesară elaborării de rapoarte periodice , situaţii, sinteze şi alte documente solicitate de inspectorat sau organe ale administraţiei locale, pe care le realizează sau după caz le transmite spre punere în aplicare Inspecţiei Muncii;

13) asigură suportul logistic de natura IT necesar derulării în bune condiţii a acţiunilor desfăşurate de inspectorat;

14) asigură suportul pentru realizarea şi implementarea aplicaţiilor informatice specifice gestiunii, exploatării şi administrării bazelor de date;

15) instruieşte şi acordă asistenţă personalului Inspectoratului cu privire la utilizarea corectă a echipamentelor şi aplicaţiilor specifice domeniului de activitate (calculatoare, imprimante, echipamente de comunicaţii de date, etc.)

16) colaborează cu personalul cu atribuţii în domeniul resurselor umane la organizarea şi coordonarea programelor de formare a personalului privitor la domeniul specific de activitate al compartimentului;

17) elaborează şi aplică în conformitate cu cerinţele Inspecţiei Muncii şi ale Inspectoratului, reguli specifice pentru utilizarea echipamentelor şi aplicaţiilor informatice;

18) asigură şi întreţine funcţionarea reţelei locale de calculatoare din sediile şi punctele de lucru din judeţ, precum şi transferul de date între acestea;

19) configurează caracteristicile utilizatorilor, parolele şi drepturile de acces în reţea;

20) analizează permanent sistemul informatic şi propune îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei acestuia, participând la realizarea proiectelor de modernizare;

21) organizează şi coordonează elaborarea şi/sau achiziţionarea de produse software, hardware şi consumabile necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime;

22) propune, elaborează şi aplică cele mai bune strategii şi metode de întreţinere şi reparare a echipamentelor din dotarea instituţiei pentru care a expirat perioada de garanţie, conform prevederilor legale specifice în vigoare;

23) administrează și actualizează, pe baza datelor primite de la compartimentele de specialitate, portalul extern al Inspectoratului;

24) asigură întreţinerea portalului extern al instituţiei în conformitate cu cerinţele Inspectoratului şi cu nevoile de informare ale agenţilor economici sau persoanelor fizice

25) asigură condiţiile necesare firmelor specializate pentru întreţinerea şi depanarea produselor hardware şi software instalate, conform clauzelor;

26) elaborează şi aplică în conformitate cu cerinţele Inspecţiei Muncii, politici de securitate informatică a datelor vehiculate în cadrul instituţiei, prin intermediul reţelei locale şi asigură actualizarea continuă a acestora;

27) organizează şi coordonează conectarea la reţele informaţionale naţionale şi internaţionale şi utilizarea acestora;

28) colaborează în plan informatic cu alte instituţii;

29) întocmeşte raportul privind necesarul de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului

30) participă periodic la cursuri privind specializarea şi perfecţionarea profesională în vederea menţinerii la zi a cunoştinţelor necesare desfăşurării eficiente a activităţii informatice;

31) informează, lunar, şeful ierarhic superior cu privire la activitatea desfăşurată şi problemele constatate;

32) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

 

CAPITOLUL V.DISPOZIŢII FINALE

Art.26.Inspectorul şef al Inspectoratului actualizează şi completează permanent fișele de post, conform atribuţiilor stabilite în sarcina compartimentelor, în funcţie de modificările organizatorice şi legislative intervenite.

Art.27.Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care reglementează organizarea, funcționarea și atribuțiile Inspecției Muncii.

Art.28.Inspectorul şef, inspectorii şefi adjuncţi şi conducătorii compartimentelor asigură detalierea atribuţiilor din regulamentul de organizare şi funcţionare prin elaborarea fişelor de post.

Art.29.Inspectorul şef, inspectorii şefi adjuncţi şi conducătorii compartimentelor asigură însuşirea şi respectarea prezentului regulament de către întregul personal subordonat.

Art.30.Inspectorul şef, inspectorii şefi adjuncţi şi conducătorii compartimentelor răspund, conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor ce revin compartimentelor pe care le conduc, precum şi pentru cazul în care au dispus măsuri contrare prevederilor legale.

Art.31.Inspectorul şef asigură întocmirea regulamentului intern propriu al Inspectoratului.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord